Ankiety

Czy nowa strona jest czytelniejsza?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Rokitno, dnia 07.10.2021 r.

GG.6840.3.2021

WYKAZ

                                   nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokitno przeznaczonych do sprzedaży

            Działając na  podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione nieruchomości:
Lp.ObrębNumer działkiPow. działki / ha/Nr księgi wieczystejPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoOpis  nieruchomościWartość nieruchomości Forma sprze-daży
1.Zaczopki1730,2020LU1B/00096505/0 wolna od obciążeńdziałka leży w terenach oznaczonych symbolem MR -tereny  zwartej zabudowy zagrodowejRIIIa- 0,202020 500,00sprzedaż przetargowa
  1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art.34 ust.1 w/w ustawy pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub  odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa  własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r.,  albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  1. Niniejszy wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokitno na okres 21 dni / tj. od  10.2021 r. do 28.10.2021 r./