Urząd Gminy Rokitno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Urzędu Gminy Rokitno.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Partium Marketing Sp. z o.o..

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie.

Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie.

PgUp przewinięcie strony w górę.

PgDn – przewinięcie strony w dół.

Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony.

Ctrl + “-” – pomniejszenie całej zawartości strony.

Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony.

Home – przejście na górę strony.

End – przejście na dół strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Mikołajuk, informatyk@rokitno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 345 35 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Rokitno mieści się przy drodze powiatowej nr 1036L Biała Podlaska-Rokitno-Błonie. Z drogi powiatowej wjeżdżamy bezpośrednio utwardzonym wjazdem wykonanym z nawierzchni asfaltowej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny. Do budynku prowadzi główne wejście od strony parkingu. Budynek posiada również dodatkowe wyjście ewakuacyjne ulokowane w północno-zachodniej części budynku. Budynek jest piętrowy. Teren przed Urzędem jest wyposażony w profesjonalny system monitoringu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla wózków, z którego można dostać się do budynku na poziomie parteru. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej, która umożliwiałaby dostanie się na pierwsze piętro. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę na stanowiskach mieszczących się na piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na parterze. Możliwe jest również poinformowanie pracowników wydziałów znajdujących się na parterze o sprowadzenie właściwego pracownika, który ma swoje miejsce pracy na piętrze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.