Ankiety

Czy nowa strona jest czytelniejsza?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1116), w dniu 24 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1125) oraz w dniu 26 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1145) wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenia zmieniające wprowadziły m.in. następujące zmiany:

  • od 24 czerwca 2021 r. nakazem odbycia obowiązkowej kwarantanny zostały objęte osoby przybywające na terytorium RP spoza strefy Schengen oraz z terytorium państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zmniejszono obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności zespołów muzycznych na otwartym powietrzu poprzez możliwość udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób – przy zachowaniu obowiązku zakrywania ust i nosa przez widzów i słuchaczy,
  • do katalogu sytuacji, w których osoby przekraczające granicę RP zwolnione są z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, dodano osoby, które po przylocie przebywają na terytorium RP nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium RP w okresie 24 godzin od momentu przylotu do RP,
  • z obowiązku odbycia kwarantanny po przybyciu na terytorium RP spoza strefy Schengen wyłączone zostały dodatkowo dzieci do ukończenia 12. roku życia, podróżujące pod opieką dorosłych, będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19.

W każdej z ww. sytuacji limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Załączniki do pobrania: