422 

Więcej o aplikacji - kliknij link

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.06.2018 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 14 00 .

Regulamin i karta zgłoszenia na XVII Spotkanie z Piosenką wakacyjną - pobierz

Piosenka Wakacyjna 2018

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy - czytaj

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno - konsultacje (projekt)

Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rokitno 05_04_18 - pobierz

Mapa nr 1 Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe - pobierz

Mapa nr 2 Układ komunikacyjny - pobierz

Mapa nr 3 Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna - pobierz

Mapa nr 4 Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna - pobierz

Zał. nr 1 TEKST SUiKZP gm.Rokitno - pobierz

Zał. nr 2 Uwarunkowania zag. przestrzennego - pobierz

Zał. nr 3_ Kierunki zag. przestrzennego - pobierz


Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń SUiKZP gm. Rokitno - konsultacje (projekt)

POŚ Studium gm. Rokitno_ TEKST - pobierz

POŚ Studium gm. Rokitno_ zał. graficzny - pobierz

Konkursy, zabawy, prelekcje, muzyka ludowa oraz zjeżdżalnia dla dzieci, a wieczorem ognisko z zespołem – to niektóre atrakcje które czekają na wszystkich 23 czerwca w Pratulinie. 

święto ziół 1

W związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy suszy rolniczej na terenie całej Polski w tym również na terenie województwa lubelskiego, informuję wszystkich poszkodowanych o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach. Do pobrania wzory oświadczeń rolników, które należy złożyć w Urzędzie Gminy.

 

Rokitno, 01.06.2018 r.

PP.6720.1.2017

Ogłoszenie wójta gminy Rokitno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów.ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.