O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 08.02.2019 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 10 00 .

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Rokitno na 2019 rok,

b) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rokitno,

c) zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Rokitno,

d) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,

f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia niepieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

6. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

7. Zakończenie.  

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Eugeniusz Żuk

czyste powietrze

bozenarodzenie2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.svg

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.12.2018 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się III sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 10 00 .

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rokitno na 2019 rok,

b) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,

c) zmian w budżecie Gminy na 2018,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2019-2022 (odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno).

6. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2019 r.

a) przedstawienie uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu,

c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Eugeniusz Żuk