Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie, wznawia działalnośćod dnia 11 maja 2020 roku.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 roku, oraz Komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadza się kilka zmian obowiązujących w bibliotece w czasie epidemii COVID-19 w Polsce.

Do odwołania, wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zmianie ulegają godziny otwarcia dla czytelników
  od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 1600,
 • czytelnia i stanowiska komputerowe pozostają nieczynne,
 • w bibliotece jednorazowo będą mogły przebywać 4 osoby,
 • przed wejściem (w wyznaczonym miejscu) należy dokonać dezynfekcji rąk, (dostępne będą rękawice jednorazowe i płyn dezynfekujący),
 • wypożyczenia będą odbywały się przy zachowaniu ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,
 • każda oddana książka obowiązkowo będzie przechodziła 5 - dniową kwarantannę (zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej),
 • nie należy dezynfekować książek we własnym zakresie,
 • do odwołania nie będą odbywały się spotkania, zajęcia i inne wydarzenia w bibliotece.

Jacek Szewczuk.

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 07.05.2020 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1300 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 8. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2020 roku,
 9. przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rokitno na lata 2020 -2023,
 10. zniesienia pomnika przyrody,
 11. zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 12. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 13. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2019.
 16. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 17. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 18. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk

herb                                         osp 

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka (IFFD).

W Polsce od 2003 roku, Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W Kościele katolickim wspomnienie Świętego Floriana, patrona Strażaków.

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie Strażacy,

z okazji Dnia Strażaka, życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości
w tej szlachetnej służbie niesienia pomocy innym.
Gratuluję Wam odwagi, męstwa i siły.
Wasza misja, jest naznaczona hasłem:
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek …”.
Niech Święty Florian, otacza Was opieką i Wasze Rodziny.

 kwiat pl

Pozdrawiam

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

sw florian
Modlitwa do Św. Floriana

Święty Florianie – módl się za nami.
Nieustraszony męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony obrońco wiary świętej,
Mężny rycerzu Chrystusowy,
Setniku umiłowany przez swych żołnierzy,
Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,
Pelikanie krwią męczeńską płynący,
Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przed klęską ognia,
Patronie walczących z klęską pożarów,
Przykładzie stanu rycerskiego,
Opiekunie polskiego narodu,
Wielokrotny obrońco naszego miasta,
Od wieków czczony na Kleparzu,
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach.

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza m.in. jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców polskich miast i gmin do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia Biało-Czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.

Zapraszamy również do udostępniania na Państwa stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych okolicznościowego spotu zachęcającego do wywieszenia flagi. Spot można udostępnić na:

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-mojaflaga-wywies-flage/.

Biuro Programu „Niepodległa"

flaga pl

Szanowni Państwo,

 • 2 maja - święto państwowe - "Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. To dzień pamięci i szacunku wobec polskich barw narodowych. Flaga biało-czerwona to symbol każdej Polki i każdego Polaka. To duma każdego Mieszkańca naszego kraju.
 • 3 maja – w tym roku, to 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Data historyczna dla naszego Narodu.

Te dwa majowe dni dla każdego Polaka, w tak trudnym okresie epidemii, mają szczególne znaczenie. Te dwa dni to dla każdego z nas czas na zadumę i spojrzenie w najbliższą przyszłość. Co nas czeka, jak powinniśmy postępować. Co możemy zrobić dobrego innym.

Wywieśmy biało – czerwone flagi przy naszych domach. Zachęcajmy też swoich bliskich i sąsiadów do tego,  aby biało – czerwona w tych dniach, była nie tylko ozdobą ale też symbolem i dumą każdego z nas.

Zdrowia, Spokoju i Pomyślności

 Wójt Gminy Rokitno

Jacek Szewczuk

kwiat plkwiat plkwiat plkwiat pl

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rokitno,

 

Przekazujemy Państwu maseczki ochronne na twarz. Są to maseczki wielokrotnego użytku i nie są wyrobem medycznym. Ograniczają niebezpieczeństwo zarażenia, nie zapewniają jednak pełnej ochrony przed drobnoustrojami i wirusami.

Maseczka może być używana tylko przez jedną osobę. Ważna jest regularna dezynfekcja. Zaleca się prać ją po każdym użyciu i wyprasować w wysokiej temperaturze.

Maseczki ochronne otrzymują nieodpłatnie wszyscy Mieszkańcy Gminy Rokitno, zgodnie ze zgłoszeniem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Maseczki zostały uszyte społecznie, przez Panie z terenu Gminy Rokitno, za co Im bardzo serdecznie Dziękuję.

Maseczki dostarczone zostaną do każdego domu do dnia 20 kwietnia 2020 roku, przez Strażaków z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rokitno.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   Wójt Gminy Rokitno

Podatki i opłaty lokalne.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju oraz wprowadzonymi  ograniczeniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID–19, w trosce o  Państwa bezpieczeństwo,  zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej i regulowania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za odpady komunalne na rachunki bankowe Urzędu Gminy Rokitno:

 • podatki i opłaty lokalne – Nr rachunku: 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080 Bank Spółdzielczy Łomazy,
 • odpady komunalne – Nr rachunku: 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500 Bank Spółdzielczy Łomazy.

Osoby, które nie mają możliwości do regulowania zobowiązań przelewem bankowym, mogą dokonać wpłaty za pośrednictwem inkasenta (Sołtysa).

Prosimy, o wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne z Sołtysem swojej miejscowości takiej formy wpłaty.

Jednocześnie informuję, iż organ podatkowy nie ma upoważnienia ustawowego do zaniechania poboru podatku.

                                                                                                                Wójt Gminy Rokitno

                                                                                                                /-/ Jacek Szewczuk

Wsparcie dla osób doznających przemocy w rodzinie

#stopprzemocy

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Informujemy o bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Ponadto osoby doświadczające przemocy w rodzinie w celu uzyskania wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi GOPS w Rokitnie, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, pod nr tel.: (83) 324 35 65, Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr tel. (83) 345 35 64.

Kontakt z instruktorem uzależnień Panem Robertem Leśniakiem tel. 530 457 657
w drugą i w czwartą środę miesiąca w godz. 8.00-10.00 (osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego).

Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą można uzyskać w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska tel. 885 153 253.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH FORM WSPARCIA

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” TEL. 800 12 00 02