O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.12.2016 r.(czwartek) w sali Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy. Początek godz. 10:00.

boze narodzenie 2016

 Wójt Gminy Rokitno informuje, że projekt Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017 był zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, był dostępny   do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno od 21.10.2016 do 09.11.2016 r. , pok.
nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany   na stronie internetowej
Gminy Rokitno.

Nie wpłynęły żadne propozycje zmian do projektu „Programu”.

 Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

INFORMACJA

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 06.09.2016 r.(wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy   Rokitno odbędzie się XV sesja Rady Gminy. Początek godz. 12 00.

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 09.11.2016 r.(środa) w sali obrad Urzędu Gminy   Rokitno odbędzie się XVII sesja Rady Gminy. Początek godz. 13 00.