Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rokitno z dnia 09 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących ustalenia zmiany lub zniesienia urzędowych nazw miejscowości lub ich części.

Załącznik:

Zarządzenie 75/2019

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 96 784,80 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie:

 • 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • 0,44%w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Karencja – 12 miesięcy. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 29 035,44 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa - pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
 • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych - 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
 • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

Kontakt:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Rynek 7, 20  - 111 Lublin

tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

Załączniki:

1. „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II"

2. Ulotka informacyjna

3. Plakat informacyjny

INFORMACJA W SPRAWIE MODERNIZACJI GRUNTÓW
I BUDYNKÓW
PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE
GMINY ROKITNO

W związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, modernizacji ewidencji gruntów i budynków informujemy, że wprowadzone z dniem 7 września 2019 r. zmiany powodują obowiązek dla podatników podatku:

 • rolnego,
 • leśnego,
 • od nieruchomości,

posiadających grunty na terenie gminy Rokitno, złożenia druków informacji podatkowych – bez wezwania organu podatkowego. 

Druki informacji można pobrać ze strony internetowej gminy i skorzystać
z pomocy przy wypełnieniu w Urzędzie Gminy- pok. nr 9.

Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Rokitno godz. od 8.00 do 13.30
w pok. nr 9. Więcej informacji pod nr telefonu 83 345 35 60.

Niedopełnienie tego obowiązku, najpóźniej do 31-12-2019 r., może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego).

W celu sprawnego uzupełnienia informacji, podatnicy powinni pomierzyć istniejące na nieruchomości budynki, w celu określenia ich powierzchni użytkowej, która zostanie zweryfikowana z danymi z ewidencji budynków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Za powierzchnię użytkową wg art. 1a ust. 2a pkt. 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Ponadto informujemy, iż przeprowadzając modernizację na podstawie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 r., poz. 725 z późn. zm.), Starosta nie ma obowiązku powiadamiania o zmianach w ewidencji gruntów
i budynków każdego właściciela z osobna.

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

 

Załączniki:

1. Informacja o gruntach od osób fizycznych: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

2. Informacja o lasach od osób fizycznych: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych od osób fizycznych: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3