Rokitno, dnia 22.01.2018 r.
 
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz §16 Statutu Sołectwa Rokitno zatwierdzonego uchwałą Nr IV/40/03 Rady Gminy Rokitno  z dnia 6 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 50 poz. 1454) informuje, że Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Rokitno z dnia 22 stycznia 2018 r. zarządza się wybory sołtysa sołectwa Rokitno.

VII Zimowy Turniej Tenisa Stołowego

  o Puchar Wójta Gminy Rokitno i Sołtysa Michałek 

Michałki, 30 stycznia 2018 r., /Wtorek/, godz. 1100

/Świetlica w Michałkach/

kolędowanie

Bezpłatna mammografia

dla Pań w wieku od 50 do 69 lat

 

ZAPRASZAMY

 

21 lutego (środa) 2018 roku

godz. 12:30 - 15:00

Parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rokitnie.

 

Mammobus tel.: 723 351 002

Rejestracja tel.: 723 351 003

Z wielkim żalem żegnamy

Pana Mariana Makarewicza,

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokitno, Sołtysa Rokitna,

Wiceprezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Rokitnie.

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) do obowiązków właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością)

boze narodzenie 2017

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r.,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

będzie prowadziła nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Wnioski należy składać do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

 

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - pobierz

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.12.2017r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy. Początek godz. 9 00

Zakłady Mięsne NEETTER nie wypłaciły pieniędzy za sprzedaną trzodę chlewną.  

Sprawa jest pilna z uwagi na krótki termin składania wniosków do Sądu Rejonowego w Białymstoku (tj. do 15.01.2018r.)  

kiermasz bozenarodzenie 2017