Informacja dot. stwierdzania własnoręczności podpisu lub daty zawarcia na umowie dzierżawy

W związku z licznymi pytaniami  czy Wójt gminy może stwierdzać własnoręczność podpisu lub datę zawartą na umowie dzierżawy Urząd Gminy Rokitno informuje:

POŚWIADCZENIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU MOŻE DOKONAĆ TYLKO NOTARIUSZ.

Jak wynika z zasad określonych w ustawie Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie może dokonać tylko notariusz, z wyjątkiem niektórych czynności określonych
w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww
. ustawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej z dnia 7 lutego 2007 r., do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, jedynie na:

  • pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji;
  • oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;

oraz do poświadczania pozostawania osoby przy  życiu lub w określonym  miejscu,  w celu  otrzymania  emerytury,  renty  lub  innych  świadczeń
z ubezpieczenia  społecznego.

W związku z powyższym poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, a co za tym idzie nie ma  podstawy  prawnej do  poświadczenia własnoręczności podpisu i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

Nie ma możliwości delegowania tych uprawnień na innych pracowników Urzędu Gminy.
Są to szczególne uprawnienia Wójta. Uwierzytelnienie podpisu przez Wójta w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu. Jednocześnie poświadczenie podpisu przez innego pracownika z upoważnienia Wójta nie będzie urzędowym poświadczeniem podpisu. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. nr 27, poz. 185)

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r.     do godz. 23:59   wprowadza się drugi stopień alarmowy ( stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ( stopień ALFA ) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień  ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej.

Alarmy zostały wprowadzone w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w których uczestniczyć będą delegacje z kilkudziesięciu państw. Wprowadzone stopnie alarmowe oznaczają:alarm

  • Wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m. in.: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych.
  • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP- zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego.

alarm bombowy

XIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Dorosłych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje o przesunięciu terminu wykonywania robót nawierzchniowych na drodze powiatowej Nr 1036L odcinku Biała Podlaska – Rokitno.

W najbliższym czasie na drodze powiatowej 1036L nie będą prowadzone roboty nawierzchniowe, droga będzie udostępniona dla ruchu pojazdów.

O nowym terminie robót nawierzchniowych na drodze powiatowej Nr 1036L powiadomimy na 7 dni przed planowanymi robotami stosownym pismem.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.