logo eu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Tytuł projektu:

„Energia słoneczna dla Gminy Rokitno”

Nr umowy:                                         RPLU.04.01.00-06-0275/16-00

Data zawarcia umowy:                  26.01.2017

Beneficjent:                                        Gmina Rokitno

Całkowita wartość projektu          1 683 114,03 PLN

Wydatki kwalifikowane:                1 427 753,63 PLN

Wnioskowane dofinansowanie:   1 213 590,59 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizuje cele Osi Priorytetowej 4. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020, związane ze zwiększeniem poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres projektu:

Opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, wykonanie promocji projektu, nadzór inwestorski, montaż 124 szt. kolektorów słonecznych i 13 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych.