17 czerwca weszła w życie noweli­zacja ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to zmianę przepisów zwią­zanych z wycinką drzew i krzewów.

Najważniejsze zmiany dotyczą właści­cieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach nie- związanych z prowadzeniem działal­ności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest potrzebne m.in. jeśli krzewy rosną w skupisku o po­wierzchni do 25 m2. Nie jest ono także potrzebne w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistne­go oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klo- nolistnego) oraz 50 cm (dotyczy po­zostałych gatunków drzew); drzew lub krzewów usuwanych w celu przy­wrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, a także drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących wła­sność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Zamiar usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm prze­kracza ww. obwody, należy zgłosić do wójta gminy. Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oglę­dzin nie wyda decyzji o zakazie wy­cinki, drzewo można usunąć. Decyzja może być negatywna ze względu na lokalizację drzewa (gdy rośnie ono na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodaro­wania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miej­scowego planu zagospodarowania przestrzennego, na obszarach chro­nionych: w parkach narodowych, re­zerwatach przyrody, parkach krajo­brazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 lub gdy drzewo uznawane będzie za pomnik przyrody wg rozporządzenia

Ministra Środowiska, które pojawi się najpóźniej do 17 grudnia 2017 r.)

Zgłoszenie musi zawierać imię i na­zwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Istotne jest przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może na­stąpić dopiero po dokonaniu ponow­nego zgłoszenia.

Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospo­darczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowią­zek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku wątpliwości, czy dane drzewo lub krzew podlega obowiąz­kowi uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, należy zwrócić się do za­pytaniem do urzędu gminy. Brak konieczności uzyskania zezwo­lenia na usunięcie drzewa lub krze­wu nie wyklucza innych ograniczeń w tym zakresie.

Nie można usuwać drzewa lub krze­wu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpol­nym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazo­wym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje za­kaz usuwania takich zadrzewień. Dodatkowe zezwolenie trzeba uzy­skać, jeżeli drzewo lub krzew jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. W takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro­dowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania do­tyczące tych gatunków, np. na znisz­czenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października). Takiego dokumentu wymaga się również, gdy drzewo jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronio­nych: parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco nega­tywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000), zespołu przy- rodniczo-krajobrazowego lub jest zlo­kalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków.