Agencja Rynku Rolnego informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać „Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce".

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. w odniesieniu do następujących kategorii świń:

o lochy objęte kodem CN 0103 92 11 - lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,

o inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 - pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy producentom świń zamieszczone są na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl oraz pod numerem telefonu (22) 661-72-72 lub w siedzibie Oddziału terenowego ARR, ul. Leszczka Czarnego 3 w Lublinie, tel.81 536-37-00.