29.05.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 09.06.2017 r.(piątek) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy. Początek godz. 11 00.

                   Proponowany porządek sesji :

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. przyjęcie porządku obrad,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016
  1. wystąpienie Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
  3. przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok sprawozdania z wykonania budżetu
 5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
  1. złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rokitno do realizacji  projektu partnerskiego w  ramach działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  2. zmian w budżecie Gminy na 2017,
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 8. Informacja z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2016 rok.
 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk