OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert Nr 1/2019

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego 

przeprowadzonego w dniu 11.03.2019 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018  , poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Rokitno w 2019 r. przeprowadzonego w dniu 11.03.2019 r. został wybrany poniżej wymieniony oferent:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ROKITNO” w Rokitnie do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
    w gminie Rokitno w 2019 r.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 31.000,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk

Rokitno, dnia 12.03.2019 r.