Rokitno, 01.06.2018 r.

PP.6720.1.2017

Ogłoszenie wójta gminy Rokitno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwałą Nr XXII/141/2017 Rady Gminy Rokitno z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 czerwca 2018 roku do 3 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno, ul. Rokitno 39A,
21-504 Rokitno, w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 7 oraz na stronie internetowej http://www.rokitno.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
29 czerwca 2018 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno, ul. Rokitno 39A,
21-504 Rokitno
o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Rokitno, ul. Rokitno 39A,
  21-504 Rokitno,
  ,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno, ul. Rokitno 39A,
  21-504 Rokitno,
  ,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rokitno.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk