O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 15.05.2018 r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 11 00 .

                  

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej Radnej i złożenie przez nią ślubowania,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje Radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Rokitno w 2017 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokitno,

b) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Rokitno,

c) zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeń, a także wysokości, szczegółowych zasad wypłacania dodatku mieszkaniowego,

d) ustalenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokitno,

e) uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rokitno na lata 2018-2028,

f) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,

g) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego.

7. Sprawozdanie z pracy za rok 2017 zespołu interdyscyplinarnego.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

10. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie.                                                        

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk