Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 23.02.2018 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016  , poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Rokitno w 2018 r. przeprowadzonego w dniu 23.02.2018 r. został wybrany poniżej wymieniony oferent:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ROKITNO” w Rokitnie do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rokitno w 2018 r.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 36.000,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk