Uprzejmie informuję,

iż w dniu 06.03.2018r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie

odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy.

Początek godz. 11:00

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c)   przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji

4. Podjęcie  uchwał w sprawach:

a) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Rokitno,
b)podziału Gminy Rokitno na okręgi wyborcze,
c) podziału gminy na obwody głosowania,
d) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2018 r.,
e) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rokitno za pomocą innego instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
f) wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego na 2019 rok,
g) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021,

5. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje radnych

6. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski

7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk