Rokitno, dnia 22.01.2018 r.
 
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz §16 Statutu Sołectwa Rokitno zatwierdzonego uchwałą Nr IV/40/03 Rady Gminy Rokitno  z dnia 6 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 50 poz. 1454) informuje, że Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Rokitno z dnia 22 stycznia 2018 r. zarządza się wybory sołtysa sołectwa Rokitno.

Wybory zostaną przeprowadzone

w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 1700

w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie.

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania (stwierdzenie quorum).

2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Zgłaszanie kandydatów i wybór Sołtysa.

5. Sprawy gospodarcze – dyskusja.

6. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Rokitno

 /-/ Jacek Szewczuk