Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) do obowiązków właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością)

należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu iinnych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Informuję, że właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, która wynikła z niewykonania powyższego obowiązku i jest obowiązany do pokrycia kosztów jej naprawienia.

podpis wojta