O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.12.2017r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy. Początek godz. 9 00

                   Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok,

b) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rokitno na 2018r,

c) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2018-2021(odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno).

6. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2018r.

a) przedstawienie uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu,

c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników UG zobowiązanych do składania takich oświadczeń.

8. Informacja z realizacji zadań oświatowych w Gminie Rokitno w roku szkolnym 2016/2017.

9. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych z terenu Gminy Rokitno

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

11. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.     

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk