Ogłoszenie

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie

informuje,

że od miesiąca sierpnia 2017 roku rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warunkiem otrzymania paczki żywnościowej jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie , które wydawane były przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Żywność wydawana będzie w budynku Urzędu Gminy po wcześniejszym powiadomieniu osoby lub rodziny o terminie odbioru telefonicznie lub w formie karteczki.

Sekretarz ZG PKPS

Krystyna Mikołajczuk