O G Ł O S Z E N I E

 Uprzejmie informuję, iż w dniu 01.09.2017 r.(piątek) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXV sesja   Rady Gminy. Początek godz. 10 00.

Proponowany porządek sesji:

1. Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie porządku obrad,

b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i interpelacje radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rokitnie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rokitnie,

b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Rokitnie,

c) zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

6. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za I półrocze 2017 r.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych

8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski

9. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Eugeniusz Żuk