O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III szkoły podstawowej, jeśli nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Termin składania wniosków do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie upływa z dniem 6 września 2017 roku.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk