Z A P R O S Z E N I E

Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF „Krzna” w Białej Podlaskiej

z siedzibą na ul. Al. 1000-lecia 22d w Białej Podlaskiej, informuje że w dniu

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w załączeniu przesyła pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 stycznia 2017 r. znak:: DOZ.OAiK.0701.103.2016/KP - zawierając informacje o aktualnym stanie prawnym wynikającym z wejścia w życie 1 stycznia 2017 r. - ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2243), dotyczącej unormowań w zakresie wycinki drzew lub krzewów, ze szczególnym odniesieniem się do podejmowania tych działań na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, prosimy o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, treści powyższego pisma.

Z A P R O S Z E N I E

14 marca 2017 roku, /wtorek/, godz. 1000

/ Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie /

 

Serdecznie zapraszamy rolników i osoby zainteresowane

niżej wymienionymi zagadnieniami:

- Informacje o dopłatach bezpośrednich i działaniach z zakresu PROW 2014-2020,

- Dotacje na Rozwój Gospodarstw Rolnych / 60 tys. zł./.

 

Prowadzący :

- Pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białej Podlaskiej oraz Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

 

Zapraszam

 

Wójt Gminy Rokitna

/-/ Jacek Szewczuk

Już niedługo rozpocznie się kontrola opryskiwaczy.