Powiatowy Rzecznik Konsumentów pragnie poinformować iż otrzymuje sygnały od mieszkańców, iż po ternie naszego powiatu  jeżdżą firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci sprzedaży produktów urządzeń gospodarstwa domowego.

Przedstawiciele firm pojawiają się w domach konsumentów, gdzie dokonują pokazu towarów, po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, czego konsument potrzebuje.

Sprzedawcy mogą w bardzo przekonując sposób namawiać do zakupu, np. poprzez dawanie różnych prezentów czy udzielając pomocy finansowej, która rzekomo ma pomóc konsumentowi w spłacie zakupu. 

Na etapie sprzedaży konsument nie wie że będzie związany umową kredytową, bo nie ma o tym mowy ani w trakcie pokazu ani na późniejszej umowie kupna- sprzedaży.

BARDZO PROSZĘ O ROZWAGĘ KOGO WPUSZCZAMY DO DOMU!!!!

BĄDŹMY CZUJNI !!!

Uprzejmie apeluje by przeanalizować, czy na pewno dany produkt jest nam tak bardzo potrzebny i czy jego koszt jest adekwatny do jego jakości.

A jeżeli już się skusiliśmy i umowę podpisaliśmy i uznamy że jednak towar nie jest nam potrzebny- PAMIETAJCIE O 14 DNIOWYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD TAKIEGO ZAKUPU !!!

Należy wysłać listem poleconym stosowne pismo że rozwiązujecie umowę –wzór takiego pisma musi być dołączony do umowy, a następnie odesłać zakupiony towar!!!!

W razie pytań podaje kontakt

Ewa Tymoszuk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  1. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351-13-67, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego (art. 6r ust. 1ab cyt. ustawy), na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 2 grudnia 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

36 8037 0008 0420 0156 2000 0500

Informacja Wójta Gminy Rokitno

w sprawie konsultacji Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020 

Wójt Gminy Rokitno informuje,  że projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2020  był zgodnie  z Uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  był  dostępny    do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno od 5.11.2019 do 19.11.2019 r. , pok.  nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany   na stronie internetowej Gminy Rokitno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rokitno. Projekt programu został również przekazany do funkcjonujących na terenie Gminy Rokitno organizacji pozarządowych.

 Nie wpłynęły żadne propozycje zmian do projektu „Programu”.

Wójt Gminy Rokitno                                             
/-/ mgr Jacek Szewczuk                                          

Rokitno, 20.11.2019 r.

Informacja

Zgodnie z otrzymaną wiadomością w dniu 26.11.2019 r., informuję, że Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego. Kadencja Rady Wojewódzkiej będzie trwać będzie 3 lata (art. 41a ust. 4 ustawy).

Link do ogłoszenia: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-rdpp-wl/

 

Wójt Gminy Rokitno            
/-/ mgr Jacek Szewczuk